Rýchla navigácia pre Administráciu, Webmail, MySQL, WebFTP : Administrácia | Webmail | MySQL Admin | WebFTP

Overenie domény

Vyberte koncovku: SK COM EU CZ INFO NET
+421 (0) 944 560 312
LiveZilla Live Help

Všeobecné podmienky

poskytovania služieb registrácie domén, webhostingu a doplnkových služieb

Všeobecné podmienky poskytovania služieb registrácie domén, webhostingu  a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VP“) spoločnosti V-Data, s.r.o. so sídlom Bernolákova 32, 955 01 Topoľčany, IČO 36 833 789, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 20661/N.

Poskytovateľ služby: V-Data, s.r.o.
Bernolákova 32, 955 01 Topoľčany
IČO: 36 833 789, IČ DPH SK2022446514

Užívateľ:                    podľa objednávky - fyzická alebo právnická osoba

1. Preambula - Úvodné ustanovenia

Spoločnosť V-Data, s.r.o. so sídlom Bernolákova 32, 955 01 Topoľčany, IČO 36 833 789, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 20661/N, je poskytovateľom služieb webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

Predmetom VP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Tieto VP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom alebo zmluvnými stranami výslovne dojednané inak.

2. Popis Služieb

2.1. Služba „Webhosting“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény spolu s priestorom na doménovom hostiteľskom serveri Poskytovateľa. Súčasťou služby „Webhosting“ je spravidla aj služba „Elektronickej pošty“. Tieto služby sa môžu poskytovať i každá samostatne.

2.2. Služba „Elektronickej pošty“ je služba spočívajúca v umožnení Užívateľovi vytvoriť určitý počet e-mailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania a/alebo protokolu POP3 alebo IMAP.

2.3. Službou „Registrácia domény“ druhej úrovne sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu vlastníckeho alebo užívateľského práva k doméne pre Užívateľa (registrácia domény v mene a na účet Užívateľa alebo v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre Užívateľa).

2.4. „Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä presmerovanie domény, shell konto, ako i ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti.

3. Definícia pojmov

3.1. Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je zmluva, medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Služby Poskytovateľa si objednáva Užívateľ prostredníctvom webového formulára, mailom, príp. inou vhodnou formou. Zmluva je uzatvorená momentom uhradenia ceny objednanej služby Užívateľom a akceptáciou objednávky Poskytovateľom. Za akceptáciu objednávky Poskytovateľom sa považuje aj zriadenie prístupu do administrácie objednanej služby/služieb.
Návrh Zmluvy (Objednávka) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

3.2. VP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky).

3.4. Internet je verejná dátová sieť umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete, alebo i iné formy komunikácie.

3.6. Neobmedzeným počtom e-mailových schránok sa rozumie počet e-mailových schránok zodpovedajúci objednanej službe (datovej kapacity e-malovej služby) / 1MB, vzhľadom na skutočnosť, že minimálna veľkosť mailovej schránky je Poskytovateľom nastavená na 1 MB.

3.8. Dátovým prenosom sa rozumie tok dát smerujúcich na doménu Užívateľa zo siete Internet alebo z domény Užívateľa smerom do siete Internet.

3.9. Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránenú právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru, či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.

3.10.Cena Služby (služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku Poskytovateľa.

3.11. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny.

3.12. Aktivácia Služby označuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Služby.

3.13. Doba poskytovania Služby (služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy, do dňa jej zániku.

3.14. Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VP.

3.15. Support označuje centrum zákaznickej starostlivosti, ktoré voči každému Užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.

4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VP.

4.2. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom.

4.3. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi diskový priestor na umiestnenie a prevádzkovanie WWW stránky, prevádzkovanie servera elektronickej pošty, registrácia domény druhej úrovne u národného registrátora v mene a na účet Užívateľa alebo v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VP.

4.4.Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VP.

4.5.Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VP a Cenník.

5. Obsah služby „Webhosting“, Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v Zmluve. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby.

5.2.V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:

 • zabezpečovať funkčnosť servera,
 • pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera,
 • vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby,
 • vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len „odstávka Služby“)
 • vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov
 • plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VP
 • oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu – najmenej však 24 hodín vopred - prípadné obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na Zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;
 • poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom Supportu.

5.3.V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

 • dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;
 • odstrániť zo svojich zariadení všetky dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VP,
 • dočasne obmedziť prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo činností ostatných užívateľov
 • uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok,
 • zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Užívateľa alebo pokiaľ Užívateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal
 • zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“)
 • informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
 • jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;
 • v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadenia, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu,
 • odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

6. Obsah služby „Registrácia domény“ druhej úrovne

6.1. Poskytovateľ zabezpečí vykonanie registrácie a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebráni prekážka na strane Užívateľa alebo na strane tretej osoby.

6.2. Registrácia domény prebieha podľa poradia, v ktorom boli Poskytovateľom prijaté Objednávky. Registrácia národnej domény „.sk“ sa spravuje pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s. Užívateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu týchto podmienok ani za iné konanie správcu domény alebo za následné škody, ktoré môžu byť v tejto súvislosti spôsobené Užívateľovi.

6.3. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej národnej domény „.sk“ nevzniká nárok Užívateľa na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je Užívateľ informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa z dôvodov na strane národného registrátora alebo Poskytovateľa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie Ceny za registráci domény v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody alebo ušlý zisk, ktoré mu vzniknú v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s nimi.

6.4.Registráciu inej národnej alebo medzinárodnej domény druhej úrovne vykoná Poskytovateľ na základe pravidiel, platných v čase registrácie pre príslušnú doménu. Registráciu vykoná Poskytovateľ až po pripísaní úhrady Užívateľa za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku Poskytovateľa na jeho webovej stránke.

6.5. Zrušiť objednávku na registráciu môže Užívateľ len do okamihu, kým nie je Poskytovateľom uhradený poplatok za jej registráciu príslušnému národnému registrátorovi. Po odvedení poplatku nemôže Užívateľ žiadať o vrátenie poplatku.

6.6.Poplatok za úspešnú registráciu domény sa nevracia. Aj po ukončení Služby Webhostingu u Poskytovateľa zo strany Užívateľa zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie na Užívateľa alebo pokiaľ bola doména registrovaná na Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, na Poskytovateľa.

6.7.Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom. Za porušenie vlastníckych práv Užívateľom k obchodnému menu alebo názvu inej právnickej osoby alebo k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami alebo ochrannými známkami iných oprávnených držiteľov, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť. Túto zodpovednosť znáša v plnom rozsahu Užívateľ.

6.8.V prípade vzniku sporu tretej strany o doménu, ktorá bola registrovaná v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, je Užívateľ upozornený e-mailom alebo telefonicky na možné porušovanie práv tretej strany. Pokiaľ Užívateľ nepožiada o preregistrovanie domény na svoje meno do 7 dní odo dňa upozornenia na porušovanie práv tretej strany alebo pokiaľ nie je možné Užívateľa zastihnúť na známych kontaktoch, je Poskytovateľ oprávnený vzdať sa domény v prospech tretej strany s cieľom vyhnúť sa sporu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktoré tým spôsobí Užívateľovi.

6.9.Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť registrovanie domény na svoje meno alebo na meno Užívateľa v prípade, že má vedomosť o tom, že názov domény je zhodný s obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou tretej strany.

7. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

7.1. Užívateľ je oprávnený najmä:

 • využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom
 • žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služby v predplatenom období zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 5 minút, pokiaľ sa nedohodli inak;
 • obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Support,
 • vybrať si ľubovolnú doménu z ponuky Poskytovateľa alebo s voľných domén v súlade s príslušnými pravidlami registrácie domén;
 • sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody s Poskytovateľom;
 • na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;
 • využívať poskytnutý priestor a FTP prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie www stránky;

7.2. Užívateľ je povinný najmä:
a) na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:

 • erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.), obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie, dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
 • download servery, chat servery, servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu), servery preťažujúce databázové systémy, servery nadmerne zaťažujúce linku,
 • nelegálne získaný software za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;
 • servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
 • akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
 • dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

b) platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
c) neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
d) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Supportu alebo prostredníctvom užívateľského web rozhrania sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet pre Službu ( ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):

 • zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
 • všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
 • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

e) nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
f) využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou, a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

8. Zmena Služby

8.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorázovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

8.2 Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, cez Support alebo písomnou formou.

8.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VP. Zmena VP musí byť Užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

8.4. Zmena VP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v užívateľskom rozhraní Služby.

8.5. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

9. Trvanie a zánik Zmluvy

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu ktorú si určil Užívateľ v objednávke a za ktorú zaplatil cenu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovateľa pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná Služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle výzvu k úhrade Poplatku a Užíveteľ tento Poplatok v Poskytovateľom stanovenej lehote uhradí, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ je oprávnený využiť opciu aj opakovane. V opačnom prípade budú Služby Poskytovateľa pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

9.2 Zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy,
d) zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

9.3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:

 • zmien zmluvných podmienok podľa čl. 8., bod 8.5. VP v lehote tam uvedenej,
 • ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 0,4% v príslušnom zúčtovacomobdobí;
 • ak Poskytovateľ opakovane neodstráni reklamovanú závadu Služby v určenom čase.

9.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
a) sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
b)Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,
c) Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 7, odseku 7.2 alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VP;
d) Užívateľ neuhradí cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol.

9.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 7, bod 7.2, VP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail).

9.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu ak bola uzavretá na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

9.7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

9.8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

10. Cena za Službu a platobné podmienky

10.1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.

10.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 8.3. VP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 8.4. týchto VP.

10.3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac/štvrťrok/polrok/rok, ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.

10.4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok). Poskytovateľ vystavuje faktúry len v elektronickej podobe. Faktúra v písomnej podobe bude užívateľovi vystavená za poplatok uvedený v cenníku.

10.5. Splatnosť faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

10.6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

10.7. Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby, podľa bodu 7.1. písm. b) týchto VP, v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch podľa bodu 5.3 týchto VP. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Užívateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Užívateľa, čo aj nedbanlivostným, má Užívateľ právo len na pomernú časť Ceny v závislosti od miery svojho zavinenia. V prípade, že neposkytovanie Služby bolo zavinené v celom rozsahu Užívateľom, nemá Užívateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny.

10.8. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

11. Reklamačný poriadok

11.1. Účastník je oprávnený podať reklamáciu:

 • na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ nevystavil faktúru za Službu v súlade so Zmluvou a Cenníkom,
 • týkajúcu sa kvality poskytnutej Služby.

11.2. Právo Užívateľa uplatniť reklamáciu podľa bodu 11.1. týchto VOP musí Užívateľ uplatniť v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.

11.3. Reklamáciu podľa bodu 11.1. týchto VOP musí Užívateľ uplatniť

 • písomne na adrese Poskytovateľa,
 • telefonicky na telefónnom čísle Supportu alebo obchodnom oddelení Poskytovateľa, alebo
 • e-mailom na Supporte alebo obchodnom oddelení Poskytovateľa.
  Konkrétne kontaktné údaje na Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.

11.4. V reklamácii musí Užívateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasné opísanie predmetu reklamácie s časovým vymedzením, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. V prípade reklamácie správnosti úhrady za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

11.5. Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti.

11.6. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú Cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej Ceny, prípadne dohodne s Užívateľom predĺženie preplateného obdobia poskytovania Služby.

11.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili

 • okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 • neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do nastavení Služieb alebo inými tretími osobami, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.

12. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

12.1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou.

12.2. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu.

12.3. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácii Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa.

12.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou poškodením alebo zničením.

13. Riešenie sporov

13.1. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky
13.2.Všetky spory vzniknuté na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán.
13.3. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú ich vzájomné spory riešiť pred príslušným súdom.

14. Zodpovednosť zmluvných strán

14.1.Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administrátorského rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

14.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

14.3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

14.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VP Užívateľovi alebo tretím osobám.

14.5.Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

14.6.Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

15. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

15.1.Komunikáciu medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr, zasielanie faktúr a podobne).

15.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez WWW stránku poskytovateľa.

15.3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mail adresu, prípadne neexistujúcu e-mail adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

15.4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.

16. Spoločné ustanovenia

16.1.Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VP a Cenníkom.

16.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

16.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

16.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

16.5. Vzťah Zmluvy a VP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VP.

17. Záverečné ustanovenia

17.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto VP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

17.2. Zmluva a tieto VP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

17.3. Fyzická osoba, ktorá podpisuje Zmluvu za právnickú osobu ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

17.4. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2010.